Podmínky používání

1. Obecná ustanovení

   •  Společnost Turistika.cz, s.r.o., (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetových serverů Akce.cz, Filmy.cz, Internet.cz, Livetouring.com, Rozhovory.cz, Turistika.cz, Primavikend.cz, Spoluhraci.cz, Sportovci.cz. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách z mediálního portfolia podle platné nabídky.
   •   Zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia Turistika.cz, s.r.o.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

   •  Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky potvrzené zadavatelem a provozovatelem, případně na základě uzavřené smlouvy.
   •  Zadavatel objednávku doručí v písemné formě na adresu provozovatele e-mailem nebo poštou a provozovatel ji do 48 hodin potvrdí e-mailem.
   •  Potvrzením písemné objednávky provozovatelem je uzavřen smluvní vztah.

3. Inzertní podklady

   •  Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.
   •  Veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 3 pracovní dny před datem začátku kampaně.
   •  Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem změny, jinak provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Doporučené standardy reklamních formátů

   •  Dokumenty popisující doporučení a standardy v oblasti reklamních formátů jsou k dispozici na stránkách Sdružení pro internetovou reklamu.

 

Specifikace reklamní formátu VIDEO TRASA    

   •  Cílem této služby je natočit trasu (pěší, cyklo, na lodi, apod.) s pomocí kamery a GPS senzoru. Jedná se o video, které je propojeno s mapou a textovým polem, kde se zobrazují zajímavosti z okolí s aktivním proklikem na samostatné www, výškový profil, video a mapa s interaktivním bodem, který zobrazuje na mapě místo, ze kterého se zobrazuje video obraz.
   •  Součástí videa není hudba, video záběry na další památky apod., pokud si tak klient písemně předem nevyžádá!

4. Vydavatelské podmínky

   •  Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu.
   •  Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a nově kalkulován.

5. Právo odmítnout inzerát

   •  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno provozovatele.
   •  Provozovatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat.
   •  Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

6. Finanční podmínky

   •  Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Fakturace a platební podmínky

   •  Daňové doklady (faktury) se vystavují dle dohody s klientem, běžně pak v den spuštění reklamní kampaně (dřívější fakturace je možná na základě předešlé dohody mezi zadavatelem a provozovatelem).
   •  Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně (pokud není domluveno jinak).
   •  Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat objednateli za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.
   •  V odůvodněných případech (zejména u nových klientů) je provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet provozovatele nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není provozovatel povinen kampaň provést.

Storno poplatky

   •  V případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny.
   •  V případě, že je zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

7. Statistiky

   •  Ke každé kampani se automaticky generuje statistika, která je zdarma přístupná zadavateli. Statistika obsahuje údaje o počtu impresí za každý den, počtu kliknutí na Banner, v případě PR článku a nebannerových kampaní sleduje provozovatel pouze zobrazení reklamy. Pro účel případné reklamace jsou závazné pouze hodnoty počtu impresí.
   •  Zadavatel také obdrží vyhodnocení po skončení kampaně. Na vyžádání je možno zaslat zadavateli "screenshot" objednaných formátů.

8. Reklamace

   •  Reklamovat inzerci je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně.
   •  Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany provozovatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

9. Závěrečná ustanovení

   •  Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu.
   •  Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.
   •  Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

10. Formulář objednávky

Technické podklady

   •  Banner ve správné velikosti (propojení na naše služby)
   •  URL (adresa, kam bude směřovat kliknutí na Banner ve formě http:// )
   •  alt text
   •  text + 3 foto pro PR článek

Fakturační údaje

   •  IČ
   •  DIČ
   •  fakturační adresa
   •  poštovní adresa v případě, že je odlišná od fakturační

Kontakt zadavatele

   •  kontaktní osoba
   •  telefon, fax, e-mail

Inzertní specifikace

   •  označení kampaně
   •  reklam. pozice / formát
   •  termín
   •  objem kampaně
   •  netto cena + případně sleva ke kampani, je-li na ni nárok

Podklady Video Trasa

  • Název trasy
  • Popis trasy
  • GPX soubor nebo trasa zakreslena do mapy
  • Informace o POI (název, popis, url fotky, GPS místa)

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2015

______________________________________________________________________

Kontakt provozovatele

   •  obchod@turistika.cz
   •  dále viz sekce Kontakt

______________________________________________________________________

Turistika.cz, s.r.o.
Národní 28, 110 00 Praha 1
IČ: 27065227     DIČ: CZ27065227

Tel: +420 495 077 221

Bankovní spojení:
1088976001/5500